Bilangan mol dan jisim

Jisim molar 

Jism molar Ca = 40 g

Jisim molar C = 12 g

Jisim molar O = 16 g

Jisim molar ialah jisim 1 mol bahan dalam unit g per mol. 

Jisim molar bahan adalah jisim atom/molekul/formula relatif yang dinyatakan dalam gram.

Jisim molar  sebatian ditentukan dengan menambah jisim molar  atom yang terdapat dalam sebatian tersebut.

Contoh

1 mol H2O = 18 g

0.5 mol CO2 = 22 g

1 NaCl = 58.5 g

2 NaCl = 2 X 58.5 = 117 g

                          

1 mol hidrogen berjisim 1.01gram, ini bermakna 

6.023 1023 atom hidrogen adalah mempunyai jisim 1.01 gram.

 

Contoh

 

Contoh soalan

1. Tentukan jisim molar  CaCO3

Penyelesaian

1Ca = 40g

1C = 12g

3O = (3 x 16) = 48g

Oleh itu, Jisim molar CaCO3 = (40 +12 + 48)g = 100 g

 

2. Kirakan jisim 1 mol  NH4NO3.  

 Penyelesaian

                                2 mol          nitrogen       X 14.01 g/mol =    28.02 g

                                4 mol          hidrogen       X   1.01 g/mol =      4.04 g

                                3 mol          oksigen        X 16.00 g/mol =     48.00 g

                                1mol        NH4NO3  =                                  80.06 g

 

Menentukan bilangan mol bahan         

                                Bilangan mol  =  Jisim bahan yang digunakan

                                                             Jisim molar bahan

contoh soalan

1. Tentukan bilangan mol bagi 150 g CaCO3

Penyelesaian

1 mol CaCO3 = 100 g

maka 150 g CaCO3 = 150 g          = 1.5 mol

                                     100 g/mol

2. Hitungkan bilangan mol natrium klorida yang berjisim 93.6 g

Penyelesaian

1 mol NaCl = 1 Na   +  1 mol Cl

                   = 23 g  +  35.5 g

                   = 58.5 g

58.5 g NaCl = 1 mol, maka

93.6 g NaCl = 93.6  g

                        58.4 g /mol

                    = 1.6 mol

Menentukan jisim bahan

                 Jisim bahan   = bilangan mol  X jisim molar bahan

 

contoh

1NaOH  = 1 X 40 = 40g

0.5 mol NaOH   = 0.5 X 40g  = 20 g

2CuSO4    =  2 X

 

Make your own free website on Tripod.com